Archiwum

Pobierz nasze materiały archiwalne

Konstruowanie programów polityki zdrowotnej Prof. Dorota Cianciara Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego

Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia:

• definicja: plan, zdrowie oraz choroba w kontekście uwarunkowań oraz profilaktyki
• priorytety w zakresie profilaktyki
• metody profilaktyki chorób: profilaktyka pierwotna i wtórna – omówienia z poziomu jednostki i z poziomu populacji
• „Karta Ottawska” ( 1986) – promocja zdrowia jako proces, który umożliwia ludziom kontrolę nad zdrowiem i jego poprawę- 5 płaszczyzn działania
• uwarunkowania zdrowia psychicznego: czynniki indywidualne, czynniki kulturowe, interakcje społeczne, struktura i zasoby społeczne
• czynniki ryzyka problemów zdrowia psychicznego
• promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym z poziomu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej
• promocja zdrowia psychicznego : porównanie propozycji rozwiązań na przykładzie Ustawy z 19.08.1994r., NPOZP 2011-2015 oraz NPZ 2016-2020.
• płaszczyzny działania promocji zdrowia: 1) polityka prozdrowotna, 2) wspierające środowisko, 3) upodmiotowienie społeczności, 4) kształtowanie zachowań, 5) reorientacja usług zdrowotnych
• Polityka dla Europy – promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
• konstruowanie programu polityki zdrowotnej –podstawy prawne, zakres, cele, planowanie programów na bazie przykładów
• cykl życia programu polityki zdrowotnej: problem -> diagnoza ->wybór strategii -> wdrożenie, monitoring -> ewaluacja, weryfikacja, upowszechnienie
• model planowania i prezentacji programu: nakłady, działania, produkty, rezultaty, oddziaływanie. Przykłady schematów planowania
• monitoring i ewaluacja – różnice, cele, sposoby realizacji
• programy zdrowotne w Polsce- analiza krytyczna

Rentowność profilaktyki chorób i promocji zdrowia Prof. Dorota Cianciara Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego

Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia:

• uwarunkowania zdrowia – ujęcie jakościowe i ilościowe
• społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zdrowia psychicznego – czynniki społeczne, polityczne, kulturowe, makroekonomiczne, krótko i długoterminowe
• profilaktyka chorób – definicja i kierunki oraz podejścia do profilaktyki – omówienie strategii
• priorytety w profilaktyce
• „Karta Ottawska” ( 1986) – promocja zdrowia jako proces, który umożliwia ludziom kontrolę nad zdrowiem i jego poprawę- 5 płaszczyzn działania
• podstawowe funkcje zdrowia publicznego (WHO EURO 2012): zwiad epidemiologiczny, ochrona zdrowia, promocja zdrowia, profilaktyka, funkcje ułatwiające
• struktura systemu zdrowia: świadczenia indywidualne, świadczenia ułatwiające, świadczenia populacyjne, infrastruktura
• obszary celów NPZ 2016-2020
• monitoring i ewaluacja- zmienne: nakłady, procesy, produkty, rezultaty, wpływ/oddziaływanie
• piramida efektu zdrowotnego
• rentowność promocji zdrowia – analiza ekonomiczna WHO (2013-2014)

Wzmacnianie zdrowia psychicznego. Profilaktyka zaburzeń psychicznych. Dr hab. Krzysztof Ostaszewski Zakład Zdrowia Publicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Opracowanie dotyczy następujących zagadnień:

• język, używany przez ustawodawcę w Narodowym Programie Zdrowia tj. wsparcie i zapobieganie
• dwa sposoby definiowania zdrowia psychicznego: w kategoriach pozytywnych, czyli procesów i zasobów ora w kategoriach negatywnych- poprzez nasilenie problemów psychicznych
• prawidłowość sformułowania: profilaktyka zdrowia psychicznego i zaproponowania w alternatywnych określeń tj. profilaktyka problemów zdrowia psychicznego/ zaburzeń zdrowia psychicznego/depresji itp.
• dwa kierunki działania w promocji i w profilaktyce: poprzez kształtowanie jednostki oraz poprzez kształtowanie środowiska społecznego
• profilaktyka oparta na wiedzy na temat czynników ryzyka, czynników chroniących i ich wzajemnych związków
• poziomy profilaktyki: uniwersalna, selektywna i wskazująca
• profilaktyka na przykładzie zapobiegania zjawisku samobójstw

Dobre praktyki – jak skutecznie zorganizować i zrealizować profilaktykę zdrowia psychicznego w JST Dr n med. Iwona Koszewska Lekarz, specjalista psychiatra

Opracowanie dotyczy prezentacji programu „Aby halny nikogo nie zabrał” – programu profilaktyki samobójstw w powiecie tatrzańskim w latach 2008-2016.
Etapy programu:

• diagnoza – analiza rozpowszechnienia zjawiska, opracowanie czynników chroniących i czynników ryzyka samobójstw wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego
• działania: 1) współpraca z opieką medyczną, z „niosącymi pomoc”: psychologami, nauczycielami, pedagogami, ratownikami, policjantami; 2) konferencje; 3) spotkania profesjonalistów, urzędników, wykładowców itp.; 4) biegi „Przegonić depresję”; 5) współpraca z mediami; 6) udział realizatorów w kongresach
• ewaluacja użyteczności i adekwatności programu, czynników/ warunków sprzyjających realizacji programu oraz skuteczności, efektywności oraz trwałości uzyskanych efektów realizowana w gronie głównych realizatorów oraz specjalistów-konsultantów, a także poprzez zebranie opinii wśród uczestników programu