Informacje ogólne

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) stanowi strategiczny dokument dla zdrowia publicznego, jest podstawą działań w tym zakresie.

Cele NPZ to przede wszystkim:

• wydłużenie życia Polaków,
• poprawa jakości ich życia związanej ze zdrowiem,
• ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1492) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1492/1

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) to podstawowy dokument polityki zdrowia publicznego, który wyznacza:

• cele strategiczne,
• cele operacyjne,
• najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa.


Zobacz aktualne ogłoszenia Narodowego Programu Zdrowia
Komitet Sterujący NPZ


Ustawa o zdrowiu publicznym

Przyjęcie Narodowego Programu Zdrowia jest jednym z głównych założeń ustawy o zdrowiu publicznym.
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2237/1
Dzięki jej realizacji Polacy będą mieć większą świadomość tego, jak ważne są zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne.